“Novoroční soutěž ASTRON”

(dále jen „Statut“)

Statut upravuje podmínky účasti v soutěži, způsob a postup při vykonávání činností potřebných k její realizaci a vymezuje podrobnosti o právech a povinnostech účastníků.

Organizátor Soutěže (dále jen „Organizátor“)
Obchodní jméno: Astron s.r.o.
Adresa: Zahradní 425/11, 044 23 Jasov
IČ: 52952690
DIČ: 2121216658

IČ DPH: SK 2121216658

Termín konání soutěže
Soutěž se uskuteční v období od 11.1.2022 do 21.11.2022. V tomto termínu je možné se přihlásit do soutěže.


Osoby oprávněné účastnit se soutěže:
Účastníkem soutěže může být kdokoli, kdo splní podmínky soutěže
Soutěže se nemůže zúčastnit zaměstnanec firmy Astron s.r.o.


Podmínky účasti v soutěži
Do slosování bude automaticky zařazen každý Účastník soutěže, který v době trvání soutěže splní podmínky účasti.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí, zda podmínky účasti byly splněny či nikoli. Předmět výhry nemohou vyhrát soutěžící, kteří nesplnili, byť jen částečně, podmínky účasti.
Do soutěže se započítávají všichni soutěžící pouze jednou. Duplicitní přihlášení Organizátor soutěže nebude zařazovat do slosování.
Celkový počet výherců soutěže je 5. Losování soutěže se uskuteční dne 22.1.2022 a bude probíhat pod dohledem dvou (2) osob určených Organizátorem soutěže. Losování je provedeno softwarem (aplikace generátor náhodných čísel), který je k tomu určen, to znamená náhodně vybírá Výherce z databáze všech Soutěžících.


Výhra
Výhrou v soutěži je 5x balíček produktů Astron: 1x vonná svíčka ze sójového vosku 2x Svíčka přání

Určení vítěze a seznámení o výhře
Po uplynutí termínu pro přihlášení se do soutěže bude vítěz vylosován z platně přihlášených.
Oznámení o vítězi soutěže bude zveřejněno na facebook stránce Astron. Vítěz také bude přímo kontaktován Organizátorem prostřednictvím soukromé správy na soc. síti. Pokud vítěz nebude reagovat na oznámení výhry do 14 dnů a neprojeví zájem výhru si převzít, ztrácí na výhru nárok.

Způsob předání výhry
Výherce a Organizátor se dohodnou na způsobu předání výhry. V případě, že ke vzájemné dohodě nedojde, výhra bude zaslána poštovní přepravou výherci na náklady Organizátora.


V Jasově, dne 11.1.2022