Reklamační řád

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Reklamační řád se vztahuje na prodej zboží v elektronickém obchodě www.astron-svicky.cz, jehož provozovatelem je společnost Astron s.r.o.

Reklamační řád informuje zákazníky elektronického obchodu www.astron-svicky.cz o podmínkách a způsobu uplatnění reklamace, pokud k této skutečnosti dojde.

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále rovněž jako NOZ) a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

 

II. PRÁVO NA UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Pokud se vyskytne u zakoupeného zboží vada, zákazník má právo reklamace. Pro správné posouzení je nutné, aby byl reklamované zboží kompletní. Kupující je povinen při používání zboží dodržovat kromě obecně známých pravidel, rovněž podmínky stanovené pro používání zboží v záručním listě nebo v návodu k použití, užívat a ošetřovat zboží v souladu s jeho přirozenou životností.

 

III. ZÁRUČNÍ DOBA ZAKOUPENÉHO ZBOŽÍ

Na prodávané zboží, pokud není určeno jinak, je poskytována zákonná záruční doba 24 měsíců. Dokladem o prodeji je faktura, zaslána v elektronické formě emailem nebo přiložena v balíku, která slouží zároveň jako dodací a záruční list. Záruční doba začíná běžet dnem vyexpedování zboží.

Reklamace se vztahuje pouze na prokazatelné výrobní vady způsobené výrobcem, které byly zjištěny ihned po dodávce zboží, nebo během jeho používání. Reklamace se nevztahuje na vady způsobené uživatelem během standardního používání zboží nebo chyby, které vznikly nesprávným způsobem užívání. V případě, že zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo ceně), nebo obdrží se zásilkou nesprávně vyplněnou fakturu, zda neobdrží žádný doklad o nákupu, je jeho povinností prodejce ihned informovat zasláním emailu na info@ astron-svicky.cz nebo telefonicky.

Zákazník má plné právo doručené zboží nepřevzít, pokud pohledem na zásilku zjistí nedostatky jako např. známky poškození, které evidentně vznikly během přepravy (roztržený obal, deformace, díra v obálce apod.).

 

IV. OBECNÉ PODMÍNKY REKLAMACE

Reklamaci lze uplatnit písemnou formou e-mailem na adrese info@astron-svicky.cz nebo poštou na Astron s. r. o., Zahradní 425/11, Jasov 044 23, Slovensko. Reklamované zboží je možné zaslat na uvedenou adresu poštou. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Zásilky na dobírku nepřebíráme. Součástí reklamace musí být písemný popis vad, které jsou předmětem reklamace a doklad o koupi zboží, záruční list nebo poštovní dodejka. Na uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamaci) vždy postačuje jeden z uvedených dokladů. Reklamační řízení začíná dnem, kdy jsou splněny kumulativní všechny následující podmínky:

  1. a) doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu (Zákazník je povinen předložit doklad o koupi, případně jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti prokázat, že zboží byl koupen prostřednictvím internetového obchodu www.astron-svicky.cz)
  2. b) doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu (Zákazník je povinen zajistit, aby zboží splňovalo všechny ostatní podmínky pro záruční reklamaci uvedené v záručním listu (fyzicky nepoškozený, nepoškozený živelnou událostí, neporušené plomby atd.)

 

V. VYBAVENÍ REKLAMACE

Prodejce se zaručuje, že vyřízení reklamace bude trvat ne déle než 30 dní, tak jak určuje zákon. 30 denní lhůta na vyřízení reklamace se použije od okamžiku, kdy zákazník prodejci předložil všechny potřebné podklady, které prodejce bude od zákazníka vyžadovat. Zákazník má právo písemně požádat prodejce o prodloužení lhůty potřebné k vyřízení reklamace, má-li k tomu závažné důvody. Pokud prodejce neuzná reklamaci do 3 pracovních dnů od jejího uplatnění, je prodejce povinný produkt odeslat na vlastní náklady na odborné posouzení.

Zákazník může namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo se vada týká jen součásti zboží, výměnu této součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadný, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz a zboží).

Kupující má právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz) i tehdy, jde-li sice o odstranitelnou vadu, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě zboží řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady po opravě se považuje stav, jestliže se stejná vada vyskytne potřetí po jejím alespoň dvou předchozích opravách.

Kupující má právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz) i tehdy, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro větší počet vad věc řádně užívat (§ 623 odst. 1 občanského zákoníku). Za větší počet vad se považují současně nejméně tři různé odstranitelné vady, přičemž každá z nich brání v řádném užívání.

Pokud prodávající reklamaci nevybaví do 30 dní, kupující má stejná práva, jako by šlo o neodstranitelnou vadu, tj. právo na výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy).

Pokud jde o neodstranitelnou vadu, která však nebrání řádnému užívání zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku

Pokud má kupující právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz), záleží na kupujícím, které z těchto práv si uplatní. Jakmile si však zvolí jedno z těchto práv, nemůže už tuto volbu sám jednostranně měnit a zároveň se mu tyto nároky nekumulují, ale mají alternativní charakter.

 

VI. ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORU

V případě, že zákazník není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, zákazník má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu.

Pokud prodávající nebo určená osoba oprávněná posuzovat vady na žádost zákazníka podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání zákazníkem, zákazník má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů v platném znění. Zákazník, se může se stížnostmi obrátit na orgán státního dozoru, kterým je Česká obchodní inspekce zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Informace o tomto způsobu řešení sporů nalezne kupující na webové adrese https://adr.coi.cz/.Zákazník může na podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv, které byly uzavřeny na dálku, kde spotřebitel je fyzická osoba a hodnota sporu převyšuje 20 EUR. Subjekty řešení sporů mohou od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu.

 

VII. Závěrečná ustanovení

Zákazník bere na vědomí, že byl seznámen s reklamačním řádem elektronického obchodu www.astron-svicky.cz a prodejce se zavazuje, že v ohledu vyřízení reklamace bude postupovat tak jak určuje Zákon o ochraně spotřebitele.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 11.03.2020

Kategorie produktu
Košík
Přihlásit se

Ještě u nás nemáte účet?

Pro zobrazení knížek, napište co hledáte
Můj účet
0 položka Košík