Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Obchodní podmínky Astron s.r.o. jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.astron-svicky.cz. Tyto obchodní podmínky byly vytvořeny za účelem získání přehledu práv a povinnosti prodejce a zákazníka.

Nákup zboží v jejich smyslu mohou uskutečňovat fyzické i právnické osoby (dále jen “Zákazník”) bez omezení s tím, že Zákazník souhlasí, že takto uzavřené kupní smlouvy se budou řídit těmito Obchodními podmínkami, ustanoveními Reklamačního řádu, dalšími podmínkami uvedenými na stránce www.astron-svicky.cz a příslušnými právními předpisy.

Prodejcem je provozovatel internetového obchodu www.astron-svicky.cz, kterým je společnost:

Astron s.r.o.
Záhradná 425/11
044 23, Jasov
Slovensko

IČO: 52952690
DIČ: 2121216658

zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, vložka číslo: 48528 / V

Orgán dozoru:

Kupující, který je spotřebitelem, se může se stížnostmi obrátit na orgán státního dozoru, kterým je Česká obchodní inspekce zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Informace o tomto způsobu řešení sporů nalezne kupující na webové adrese https://adr.coi.cz/.

II. ZÁKLADNÍ DEFINICE

Prodejce / prodávající je provozovatel internetového obchodu www.astron-svicky.cz, jehož prostřednictvím nabízí k prodeji zboží.

Zákazník / kupující je fyzická nebo právnická osoba, která si v souladu s Obchodními podmínkami zveřejněnými na této stránce objedná u provozovatele internetového obchodu www.astron-svicky.cz zboží a svou objednávkou tak vstoupila do obchodního vztahu s prodejcem.

Zboží je produkt nabízen v internetovém obchodě, každý zboží je označen názvem a jedinečným kódem, který bezpečně každý zboží odliší od jiného.

Objednávka je jednostranný úkon Zákazníka, kterým si zákazník objednává u prodejce zboží.

Dodací místo je adresa zadána Zákazníkem, která označuje místo, kam se má zakoupené zboží dopravit.

III. OBJEDNÁVKA a KUPNÍ SMLOUVA

Zákazník si může přes web elektronického obchodu www.astron-svicky.cz objednat jakékoliv zboží, při kterém je umístěno tlačítko “DO KOŠÍKU”.

Po stisknutí tlačítka “DO KOŠÍKU” se objednávané zboží automaticky přidá do nákupního košíku, který je kdykoliv k dispozici k nahlédnutí.

Vytvoření objednávky není podmíněno registrací na www.astron-svicky.cz

Po vložení zboží do elektronického košíku je zákazník povinen vyplnit objednávkový formulář. Zákazník v objednávce vyplní své kontaktní údaje, které zahrnují jméno, příjmení a adresu, na kterou mu bude zboží doručeno. Zároveň vyplní své telefonní číslo a funkční emailovou adresu, na kterou mu bude doručena zpráva o úspěšném ukončení objednávky a zaregistrováním objednávky v databázi obchodu. Součástí objednávkového procesu je i uvedení způsobu dopravy a způsobu platby, tedy jakým způsobem má být zboží zákazníkovi dodáno a jakým způsobem chce zákazník realizovat platbu.

Zákazník bude o úspěšném ukončení objednávky informován formou emailové zprávy na emailovou adresu, kterou zadal během objednávkového procesu. Emailová zpráva obsahuje ID číslo objednávky, datum přidání objednávky do systému, způsob dopravy a platby, emailovou adresu, telefonní číslo zadané během objednávky a IP adresu počítače, ze kterého byla objednávka provedena. Dále zpráva obsahuje fakturační a dodací adresu, kterou Zákazník zadal během objednávky. Na závěr zprávy má zákazník možnost vidět detaily o produktu jako: název, číslo modelu, množství objednaného zboží a cenu za objednané zboží. Zákazník pro případ potřeby může kontaktovat Prodejce způsobem jednoduchého napsání odpovědi na přijatou emailovou zprávu.

Odesláním objednávky Zákazník potvrzuje, že se seznámil a/nebo byl Prodávajícím seznámen o hlavních vlastnostech zboží a/nebo službách, o jeho celkové ceně a ostatních nákladech, a to nákladech na dodání, jakož i o tom, že tuto konkrétní výši ceny je povinen Prodávajícímu uhradit a že si zvolil vyhovující způsob úhrady ceny z možností nabízených Prodávajícím, o dodacích podmínkách, lhůtě, do které se prodávající zavazuje dodat zboží, včetně poskytnutí služby dodání. Toto emailové oznámení o přijetí objednávky není akceptováním návrhu spotřebitele na uzavření kupní smlouvy.

Kupní smlouva mezi Prodejcem a Zákazníkem vzniká vystavením daňového dokladu – faktury, resp. pokladního bloku. Faktura (resp. účtenku) bude zaslána zákazníkovi prostřednictvím emailu, nebo spolu se zbožím, které si zákazník objednal prostřednictvím elektronického obchodu www.astron-svicky.cz, přičemž platí, že údaje na daňovém dokladu – faktuře se musí shodovat s objednaným zbožím. Faktura obsahující jiné údaje, než dodané zboží se považuje za důvod reklamace zboží zákazníkem (viz bod X.). O vytvoření kupní smlouvy zákazník bude informován formou emailové zprávy, která mu bude doručena na emailovou adresu, kterou zadal při objednávkovém procesu.

Prodejce si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Zákazník zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

E-shop www.astron-svicky.cz umožňuje zaregistrovaným Zákazníkům přístup k informacím o stavu jejich objednávek (zejména zaregistrování, přijetí, úhrada, expedování apod.) po autorizaci jejich přihlašovacími údaji.

Užitečné informace o objednávkách naleznete na stránce Otázky a odpovědi.

IV. CENA a PLATEBNÍ PODMÍNKY

Všechny ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. Prodejce má právo ceny produktů měnit, žádná změna ceny však neplatí pro cenu, která je uvedena v objednávce zákazníka. Celková cena obyčejně může být vyšší než cena za zboží, protože celková cena zahrnuje i cenu za dodání zboží zákazníkovi. Cena za dodání zboží je uvedena na stránce Platba a doprava a zároveň o ceně za dopravu je každý zákazník informován formou emailu potvrzující vytvoření a odeslání objednávky.

V případě objednávky s úhradou předem má zákazník široké možnosti úhrady. Nejrychlejší formou úhrady jsou platební brány vybraných bank. Využíváme platební bránu GP WEB PAY, díky této platební metodě můžete zaplatit online bez přihlašování do internet bankingu jednoduše a bezpečně. Další možností je manuální úhrada potřebné částky bankovním převodem nebo přímým vkladem v ČSOB na bankovní účet uvedený v objednávce. Pokud byla zvolena forma úhrady dobírkou, cenu uvedenou v objednávce bude třeba zaplatit doručovateli při přebírání zboží dostatečně průkazní formou.

V. DODACÍ PODMÍNKY

Prodejce se zavazuje dodat objednané zboží zákazníkovi nejpozději do 7 pracovních dnů od uhrazení ceny v objednávce nebo od přijetí objednávky prodávajícím, pokud je zvolena úhrada dobírkou. Jestliže však prodávající nemá zboží fyzicky ve svých skladech (o čemž bude zákazníka informovat) a objednává ho u dodavatele až na základě objednávky zákazníka, zavazuje se dodat toto zboží zákazníkovi nejpozději do 10 týdnů od uhrazení ceny uvedené v objednávce. Zákazník bere na vědomí, že mohou nastat okolnosti, které prodejce neumí ovlivnit a pro které nastane nesplnitelnost dodání objednaného zboží zákazníkovi (obvykle okolnosti vyšší moci); v takovém případě se použije postup podle následujícího odstavce.

Úhradou se rozumí moment připsání úhrady ceny na účet prodávajícího, na který měla být tato úhrada poukázána. Pokud výše uvedená doba dodání bude z technických důvodů nesplnitelná, společnost Astron s.r.o. se zavazuje o tom neprodleně informovat zákazníka a pokud nedojde k dohodě prodávajícího a zákazníka o dodání zboží v náhradní lhůtě, o poskytnutí jiného zboží ve stejné kvalitě a ceně, ani o jiném náhradním plnění, prodejce se zavazuje nejpozději do 15 dnů od oznámení nesplnitelnosti doby dodání zákazníkovi vrátit cenu zaplacenou za zboží, a to stejným způsobem, jaký byl použit při platbě ceny objednávky, pokud se prodejce a zákazník nedohodnou jinak. V praxi je zboží zpravidla dodáno do 2 až 3 pracovních dnů, resp. zboží označený na www.astron-svicky.cz textem “na objednávku”, do 14 dnů ode dne připsání úhrady ceny nebo zálohy na účet společnosti Astron s.r.o. nebo od přijetí objednávky prodávajícím, pokud je zvolena úhrada dobírkou.

Prodávající se zavazuje dodat zboží zákazníkovi na adresu v České republice, kterou zákazník uvede v objednávce jako místo doručení. Pokud je cena objednávky nižší než 1.300,- Kč, bude doprava zboží realizovaná na náklady zákazníka (za cenu uvedenou v Ceníku zveřejněného na stránce https://www.astron-svicky.cz/platba-a-doprava/). Pokud cena zboží uvedená v objednávce je nejméně 1.300,- Kč, prodejce dodá zboží zákazníkovi na své náklady (v rámci dodání v celé České republice). Pokud si však zákazník alespoň 5 dní předem avizovanou zásilku nepřevezme z důvodu nepřítomnosti nebo z jiného důvodu, o kterém prodejce včas předem neinformovala, zaniká mu nárok na bezplatné doručení zboží a případné opakované doručení bude provedeno na jeho náklady.

VI. STORNO OBJEDNÁVKY

Zákazník má právo stornovat objednávku bez sankcí do momentu, kdy nebyla vytvořena kupní smlouva (kupní smlouva vzniká momentem vystavení faktury, resp. Pokladního bloku a odesláním objednávky). Takovou objednávku lze stornovat písemnou formou (emailem, přičemž zpráva musí být odeslána z emailové adresy, která byla zadána v objednávce) nebo telefonátem (telefonát musí být uskutečněn z telefonního čísla, které bylo zadáno v objednávce). Zákazník má právo neudat žádný důvod stornování své objednávky.

VII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

V případě, pokud kupní smlouva byla již uzavřena (byla vystavena faktura, resp. Pokladní blok a zboží bylo odesláno – viz bod IV.), Zákazník je povinen zboží uhradit a převzít. Neuhrazené a nepřevzaté zboží může být důvodem zařazení zákazníka na černou listinu, což může vést ke skutečnosti, že pokud zákazník uskuteční další nákup, tak prodejce má právo od zákazníka požadovat předem platbu za zboží na bankovní účet, včetně plateb za poštovné, které vznikly nepřevzetím minulé zásilky. Zákazník bere na vědomí, že zboží bude odesláno na jeho doručovací adresu až po přijetí platby na účet prodejce.

Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dny ode dne převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy je nutné provést zasláním žádosti o odstoupení kupní smlouvy na emailovou adresu info@astron-svicky.cz a zasláním zboží prodejci nejpozději v 14 den od doručení zásilky zákazníkovi. Zboží je nutné zaslat na adresu Astron s.r.o., Zahradní 425/11, Jasov 044 23, Slovensko. Doporučujeme zboží zaslat jako balík doporučenou zásilkou. Zboží neposílejte na dobírku, protože nebude převzato. Do balíčku je třeba přiložit kopii dokladu (faktura, resp. Pokladní blok), který byl zákazníkovi zaslán spolu se zbožím. Přijetím vrácené zásilky a žádostí o odstoupení od smlouvy zaslané na email info@astron-svicky.cz vzniká prodejci 14 denní lhůta na vrácení finančních prostředků.

Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Poškození obalu a zboží samotného bude prodávajícím akceptován výhradně v rozsahu, v jakém mu při přiměřeném odzkoušení zboží ve smyslu tohoto ustanovení těchto Obchodních podmínek nebylo možné zabránit, tj. které nepřekračuje rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

Při odstoupení od smlouvy zákazník nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu. Pokud však dodané zboží nemá vlastnosti, o které zákazník projevil zájem a které se shodují s popisem poskytnutým prodávajícím, náklady na jeho vrácení a dodání zboží, který odpovídá smlouvě, jakož i všechny zákazníkům účelně vynaložené náklady v souvislosti s tím nese prodávající.

V souladu se zákonem nemůže zákazník odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:

  1. a) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků zákazníka, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho zákazníka;
  2. b) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze;
  3. c) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud zákazník tento obal rozbalil;
  4. d) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen;
  5. e) prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím;

Zákazník odesláním objednávky prodávajícímu výslovně potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku.

 

VIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na prodávané zboží je poskytována zákonná záruční doba 24 měsíců. Dokladem o prodeji je faktura (resp. Pokladní blok) zaslaná v elektronické formě emailem nebo přiložena v balíku, která slouží zároveň jako dodací a záruční list. Záruční doba začíná v den vyexpedování zboží.

IX. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Zákazník si zboží musí vizuálně zkontrolovat ihned při převzetí. Má nárok zboží nepřevzít tehdy, pokud je na něm nebo na jeho obalu viditelné mechanické poškození zjevně způsobené přepravou nebo pokud je zboží neúplné. V takovém případě je povinen sepsat se zaměstnancem přepravní společnosti, která mu dodání zboží zajistila, protokol o škodě/reklamaci a zásilku odmítnout převzít. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je nutné nahlásit okamžitě ve lhůtě uvedené v Reklamačním řádu po převzetí zásilky a výrobek nepoužívat. Pozdější reklamace tohoto charakteru nemusí být akceptovány s ohledem na reklamační podmínky přepravce.

V případě uplatnění reklamace platí obvyklý reklamační postup stanovený v Reklamačním řádu pro zákazníky a v případě rozporu mezi těmito VOP a Reklamačním řádem má v případě reklamací přednost Reklamační řád.

Prodávající neodpovídá za vady, ke kterým došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách (zejména chemicky agresivní, prašné, vlhké prostředí apod.), zásahem do výrobku jinou než oprávněnou osobou, nebo které byly způsobeny živelnou pohromou.

V případě, že zákazník není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, zákazník má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající nebo určená osoba oprávněná posuzovat vady na žádost zákazníka podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání zákazníkem, zákazník má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu.

Zákazník, se může za účelem mimosoudního řešení sporu obrátit na Českou obchodní inspekci zřízenou zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, a to v souladu s § 20d až § 20m zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace spotřebitel nalezne na internetové adrese http://www.coi.cz. Platforma na řešení on-line sporů se nachází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Stížnosti a podněty může zákazník uplatnit na e-mailové adrese info@astron-svicky.cz. Odpověď mu bude odeslána do 30 dnů od přijetí emailu.

X. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

V souvislosti se zavedením nové legislativy v oblasti ochrany osobních údajů – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se nahrazuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů, dále jen “GDPR”) a implementací opatření pro zajištění souladu společnosti Astron s.r.o. s GDPR, jakož i se souvisejícími příslušnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (Ochrana osobních údajů Kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů), obecnou informační povinnost ohledně ochrany osobních údajů najdou zákazníci na stránce https://www.astron-svicky.cz/ochrana-osobnych-udajov/.

Zákazník registrací účtu nebo uzavřením kupní smlouvy dává svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů, které uvedl v registračním formuláři, resp. v objednávce. V registračním formuláři, resp. v objednávce uvádí své jméno, příjmení, adresu, PSČ, telefonní a emailový kontakt. Osobní údaje, které zákazník formou registrace účtu nebo objednávky zboží poskytl, jsou nezbytné pro správnou identifikaci zákazníka a případnou komunikaci v ohledu upřesnění objednávky.

Poskytnutí osobních údajů zákazníka zároveň slouží pro identifikaci zákazníka pro případ, pokud platbu za zboží provede bankovním převodem, resp. umožňuje vystavit daňový doklad (fakturu) za dodané zboží.

Prodejce se zaručuje, že osobní údaje zákazníka budou sloužit výhradně pro potřeby dodání zboží a komunikaci mezi prodejcem a zákazníkem a v žádném případě nebudou poskytnuty třetí straně.

Každý zákazník má během vytváření objednávky možnost se zaregistrovat do systému elektronického obchodu www.astron-svicky.cz. Registrací získá přehled o historii a stavu svých objednávek. Zároveň každý zákazník, který si rozhodne zaregistrovat účet, má možnost se přihlásit k odběru novinek. Novinky jsou informační zprávy, které budou doručeny formou emailové zprávy na emailovou adresu, kterou zákazník uvedl při vyplňování objednávky nebo přímou registrací do systému. Provozovatel elektronického obchodu www.astron-svicky.cz se zaručuje, že zasílání novinek se bude týkat pouze důležitých informací ohledně elektronického obchodu www.astron-eshop.cz nebo výjimečně zajímavé nabídky produktů. Každý, řádně zaregistrovaný zákazník má možnost se po přihlášení do systému odhlásit z odběru novinek. Po odhlášení z odběru novinek, zákazník již nebude dostávat žádné informační emaily. Zákazník se kdykoliv může k odběru novinek znovu přihlásit.

Každý řádně zaregistrovaný zákazník má možnost a právo své osobní údaje ve svém účtu změnit nebo upravit. Zároveň má zákazník právo požádat prodejce o vymazání svého účtu. Zákazník, který prodejce požádá o odstranění účtu z databáze obchodu www.astron-svicky.cz si je vědom toho, že odstraněním účtu ztratí přístup k historii svých objednávek, seznamu přání, transakcí a příp. reklamací.

Plné znění zásad ochrany osobních údajů

XI. Závěrečná ustanovení

Zákazník zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto Obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek, která nabývá účinnosti dnem vyhlášení aktualizovaného znění Obchodních podmínek na internetové stránce www.astron-svicky.cz. V případě uzavřené smlouvy o koupi zboží se však tato smlouva řídí Obchodními podmínkami platnými v době, kdy byla uzavřena. Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 11. 3. 2020

Práva vznikající zákazníkovi z vadného plnění a záruční podmínky se řídí platnou právní úpravou a platným Reklamačním řádem společnosti Astron s.r.o, který je dostupný na www.astron-svicky.cz. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto Obchodních podmínek a ustanoveními reklamačního řádu, budou mít přednost ustanovení reklamačního řádu.

Prodejce ručí zákazníkovi za dodání zboží v rámci dohodnuté dodací doby, za cenu zboží v době objednávky, za kvalitní zabalení zboží a za dodání správného zboží.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 11.03.2020

Kategorie produktu
Košík
Přihlásit se

Ještě u nás nemáte účet?

Pro zobrazení knížek, napište co hledáte
Můj účet
0 položka Košík